Program NAJDILEKTORA

Přidejte se ke stávajícím 122 dárcům a staňte se společně s nimi světlem na životní cestě dnešním dětem a mládeži v České republice. Téměř 90 % z nich stále čeká na vzdělávací program v oblastech etiky, prevence rizikového chování a formování morálních hodnot.

Podpořte děti a mládež svým darem

Přispěním Vašich 250 Kč zajistíte jednu vyučovací hodinu 1 třídě

Způsoby platby

  • Převodem na bankovní účet 6253455879 / 2010,  variabilní symbol 3
  • Platba mobilní aplikací pomocí QR kódu

 

Pokud máte zájem dlouhodobě sledovat projekt „Nová generace na dobré cestě“ a zařadit se k odběru
e-mailového zpravodaje F-nadace, vyplňte při platebním příkaze do pole „Zpráva pro příjemce“ svoji e-mailovou adresu, nebo se k odběru zpravodaje přihlaste na webové adrese https://www.f-nadace.cz/odber-dobry-zpravodaj.

O projektu

F-nadace od roku 2003 podporuje vzdělávací organizace a jednotlivé lektory, kteří předávají dětem a mládeži na základních a středních školách dobré životní hodnoty. Za účelem rychlejšího rozvoje práce vzdělávacích organizací, a jejich lektorů na školách, zřídila nadace fond NAJDILEKTORA (a později Najdilektora.sk), který podporuje lektorskou činnost na základě objemu vykonané práce.

Vzdělávací organizace

Pracovníci organizací (lektoři) vyučují na školách vzdělávací programy v oblastech etiky, prevence rizikového chování, formování morálních hodnot a duchovního dědictví českého národa. Zapojují děti do diskuzí a hrají s nimi ilustrativní hry, což je dětem návodem, jak se v různých situacích mohou lépe rozhodovat. Jak hodnotí besedy, programy a lekce sami děti a učitelé, si můžete přečíst níže.

Lektoři organizací

Tito hrdinové – lektoři čelí téměř každý den drtivé přesile žáků ve školách, aby jim přinesli dobré životní hodnoty. Je vidět, že své povolání berou s úsměvem, protože je baví a má pro ně hluboký smysl. Každoročně se společně vzdělávají na lektorské konferenci, kde si vzájemně pomáhají, ačkoli si mohou být jako organizace konkurencí.

Tito lidé myslí na všechny děti v ČR, ale aby mohli zasáhnout další desítky procent žáků ročně, muselo by jich být podstatně více. Přesně na to můžete svým darem přispět a způsobit změnu budoucnosti dětí i našeho národa jako celku.

Ohlasy dětí

„Myslím si, že je dobré mluvit pravdu.“
Pavlína, 8. třída
program "Moc slova"
„Uvědomila jsme si, že vlastně máme několik krásných zvyků a slavných osobností. Naše země je krásná."
Natálie, 5. třída
program "Komenský 2020"
„Mě ten program bavil hodně. Hlavně proto, abych věděla, co mám dělat, když se s někým pohádám.“
Michaela, 3. třída
program "Komenský 2020"
„Dozvěděla jsem se, co je škádlení a co už je šikana a co v těch situacích mám udělat. Myslím, že mi toho hodně přinesl ke správnému rozhodování.“
Ema, 5. třída
program "Jak překonat starosti ve škole"
„Všechny chyby, které jsem udělal, můžu změnit“
Lukáš, 7. třída
program "Moc slova"
„Uvědomila jsem si, že se všechno nemusí točit jen kolem mě.“
Renata, 4. třída
program "Jak mít pěkný vztah s rodiči"

Ohlasy učitelů a zástupců škol

5/5
„Zkušenost, že žáci střední školy soustředěně a naplno vnímají dvě hodiny cizího přednášejícího a nakonec vyhodnotí bez rozdílu své inteligenční či sociální úrovně, že vyslechli dosud nejzajímavější přednášku svého života, bylo pro mne naprosto ojedinělá a výjimečná.“
PhDr. Jana Podoláková
ředitelka Hotelové školy, Poděbrady
5/5
„S náplní besed, obsahem, způsobem prezentovaným dětem, rozmanitostí a aktuálností jednotlivých témat jsme velmi spokojeni. Naši žáci se na besedy vždy těší. Besedy zaměřené na šikanu byly pro žáky zážitkové a jsou pro nás velmi přínosné, pomáhají nám při řešení problémů, které se občas objevují. Nejzajímavější pro žáky byla beseda s pamětnicí holokaustu, která svým životním příběhem oslovila mladou generaci a přiblížila jim tuto nelehkou dobu.“
Mgr. Karel Strnad
ředitel ZŠ F. L. Riegera, Semily
5/5
"Výborná přednáška na děsivě aktuální téma. Přednášející byl vtipný, zajímavý, srozumitelný. Bylo to velmi poučné pro žáky, ale pro učitele taky. Asi by to měli slyšet i rodiče a prarodiče...díky." Pozn: téma Kyberšikana - nebezpečí v prostoru
Hana Šedová
učitelka OA, SOŠ Choceň
5/5
„Besedy byly na profesionální úrovni, žáky hodnoceny velmi kladně. Přednášející dokázal žáky zaujmout, vtáhnout do témat, probíhaly četné diskuze.“
Mgr. Marcela Hodaňová​
metodička prevence, ZŠ T. G. M., H. Bečva
5/5
„Semináře etické výchovy hodnotím jako velmi přínosné. Do toho projektu jsou zapojeny všechny třídy druhého stupně a v současné době je naplánováno i rozšíření na první stupeň. Probírají se zde témata, která jsou pro běžný život žáků velmi důležitá a která korespondují s naším školním vzdělávacím programem. Žáci jsou zapojováni do diskuze, často pracují ve skupinách, semináře jsou obohacovány ukázkami na interaktivní tabuli. Naše škola by ráda ve spolupráci pokračovala.“
Mgr. Helena Vašatová
učitelka občanské výchovy na ZŠ R. Frimla, Trutnov
5/5
"Pro studenty 1. ročníků Střední zdravotnické školy v Opavě jsem letos poprvé objednala program "Poruchy příjmu potravy", což je téma, které naše studentky (ale i studenty) trápí stále častěji. Na programu jsem byla přítomna a všem pedagogům mohu vřele doporučit pana lektora Přemysla Šeděnku. Jeho beseda splňuje všechny atributy kvalitního preventivního programu (vysoká odbornost, citlivý přístup k tématu, upřímnost a osobní charisma lektora, využití diskuse a práce ve skupinách, výborná spolupráce s panem lektorem, přizpůsobení programu odlišným třídním kolektivům). Zpětné vazby od studentů jsou také velmi pozitivní. Za celý kolektiv naší školy moc děkuji za realizaci besed."
Milena Pavelková
metodik prevence, SZŠ Opava

Jak svou roli vnímají lektoři

"Lektorem jsem se stal během školy na inženýrském studiu. Šel jsem do toho s tím, že mohu nějak pomáhat rovnou, ale po škole už budu pracovat ve strojírenství. Škola mi skončila a já jsem ale nadále stále lektorem. Raduji se z toho, že mohu přinášet hodnoty do životů ostatních, a to především mladých lidí. Tato činnost mi za to stojí, i kdybych svým jednáním ovlivnil zásadněji byť jen jednoho člověka."
Václav Jiříček
lektor, Maják o.p.s.
"Již během studia na střední škole, kdy jsem měla možnost slyšet první preventivní přednášku, jsem nabyla vnitřního přesvědčení o důležitosti osvětové činnosti v životě mladých lidí. Díky svému životnímu snu vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé žijící plnohodnotný život, jsem se vedle svého zaměstnání rozhodla věnovat přednáškové činnosti. V minulosti jsem nadšení pro rozvoj druhých uplatnila i ve vzdělávání dospělých (dlouholetá spolupráce s neziskovou organizací, jazykovým institutem či univerzitou). Ve svých přednáškách kladu důraz na názornost, interaktivnost a praktické využití posluchači."
Erika Bednaříková
lektorka, o.s. ABATOP
“Záleží mi na tom, aby lidé vyrůstali a byli vzděláváni v kultuře úcty a lásky, tak, jak to učil a jak tomu věřil i světoznámý učitel národů Jan Ámos Komenský."
Lubomír Honek
lektor, České studny
"Práci lektora vnímám jako poslání, je to vysněná práce, která mi dává smysl. Mám velkou chuť mluvit s dětmi o naději, o tom, že jde žít s radostí a stojí za to, jít proti proudu. Myslím ale, že to, proč tuhle práci chci dělat, pro mě nejkrásněji vyjádřila Zuzka (dnes již dospělá, vdaná žena, maminka krásného kloučka, tenkrát dívka, která byla na mých programech a chodila za mnou do klubu): Musím říct, že přednášky s Petrou byly hodně obohacující. My jako třída jsme měli velmi dobrý kolektiv a i přesto musím říct, že díky těmto sezením byl o to více stmelený. Vždy, když někdo přišel a chtěl nám něco přednášet, tak se setkal s nezájmem či velmi vlažnou odezvou. Na Petru jsme se všichni těšili a nemohli jsme se další hodiny s ní dočkat. Jako další plus určitě uznávám, že si nechala tykat, což bylo ve škole nevídané a i toto podpořilo přátelskou atmosféru. Dále mě osobně Petra nejvíce ovlivnila její tehdejší činností v NZDM a po jejím příkladu jsem se rozhodla studovat sociální práci a dnes sama působím v NZDM a práce s dětmi mě naplňuje. Nakonec musím říct, že každý čas s ní strávený ve mě vyvolává úsměv na tváři, zažily jsme spolu moc pěkné chvíle, ať už se jednalo o přednášky, práci v NZDM, víkendovky, výlety, akce a v neposlední řadě náš velký projekt Benefitcity. Zuzka“
Petra Mecnerová
lektorka, Pavučina o.p.s.

Otázky a odpovědi

  1. U vzdělávacích programů, které MŠMT finančně podporuje, jsou organizace placené z rozpočtu školy. Nicméně ne každá škola si může z různých důvodů dovolit hradit 100 % ceny, kterou si organizace za svou práci účtuje. Aby se tedy uskutečnilo na školách, co nejvíce lekcí a vzdělávání mládeže probíhalo v co největším počtu, je velká část provedených lekcí dotována dárci skrze F-nadaci. Školám je účtována pouze částečná cena. Dotace F-nadací činí 30 – 60 % dle situace v dané škole.

  2. Vzdělávací programy, které jsou zaměřené na morální výchovu a předávání dobrých životních hodnot, se dotace státu vůbec nevztahují. Tyto lekce jsou F-nadací dotovány 100 % částky. Tyto programy jsou zároveň pro děti a mládež stěžejní, jelikož jim pomáhají zaujmout správné životní postoje, které je budou doprovázet po celý zbytek života.

F-nadace funguje již 25 let a má bohatou historii. Podílela se na množství projektů, díky kterým získala cenné zkušenosti. Za úspěch považujeme, že se v roce 2018 umístila mezi 10 největšími nadacemi v ČR (9. místo, https://www.donorsforum.cz). Provoz nadace je financován z nadačního jmění nebytových prostor, které se pronajímají. F-nadace si z částek darů nebere ani haléř, tím pádem může být 100 % darované částky použito na daný účel daru.

Vzdělávací organizace jsou certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence rizikového chování pod NÚV (Národní ústav pro vzdělávání), více info na webu http://www.nuv.cz/.

Administrátor F-nadace, který má na starosti výstupy práce lektorských organizací, jezdí v určitém intervalu na reálné lekce lektorů do škol, na tzv. náslech. Hodnotí práci lektora a dává mu zpětnou vazbu.

Sami školy hodnotí lektorskou činnost a dávají zpětnou vazbu organizacím.

Jako dárce od nás budete dostávat informace do e-mailu o výsledcích projektu, do kterého investujete své prostředky.

Výsledky projektu a jeho financování

Díky stávajícím dárcům mohla F-nadace ve školním roce 2018/2019 zprostředkovat na vzdělávací programy ve školách finanční prostředky ve výši 5 248 930 Kč.

Výsledkem byla spolupráce s 21 % škol z celkového počtu základních a středních škol v ČR (s 1 162 z celkem 5 463 škol). Tato práce měla dopad na celkem 10 % všech žáků v České republice (130 752 žáků).

Šiřte a sdílejte 🗣👥

Budeme moc rádi, pokud můžete tuto sbírku sdílet i mezi své přátelé a známé. Úplně nejlepší formou šíření je doporučení při osobním/virtuálním hovoru nebo při textování s dotyčným. Dalším způsobem, jak rozšířit povědomí o této bohulibé činnosti, je zaslat svým známým odkaz na tuto webovou stránku na messengeru, SMSkou nebo e-mailem. V textové formě komunikace je vždy lepší osobní tón s použitím oslovení „Ahojky Petře, objevila jsem …“, než pouhé „Ahoj, mrkni na tento odkaz …“. Lze také vyfotit mobilem QR kód a sdílet ho na Instragramu nebo Facebooku. Absolutně nejsnadnější je nasdílet sbírku na sociálních sítích pomocí ikon 👇 pod tímto odstavcem, ale účinnost je mnohem nižší, než u osobnějších zpráv. Nicméně i to se počítá! Všem, kteří jakkoli podpoříte novou generaci na dobré cestě, děkujeme.

qr_ngndc